Adresa provozu: Šaldova 28, 186 00, Praha – Karlín

Odpovědná osoba a kontakt: Martin Cerha

tel .: 604 21 48 54

email: info@oookarlin.cz

Kupující:

Osoba, která nakupuje v elektronickém obchodě na portálu www.oookarlin.cz

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Out of office Karlín, kterou zastupuje Valérie Boušková, jako prodávajícím na straně jedné, a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno na straně druhé. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

O registraci: Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v obchodě Out of office Karlín a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity. Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy Out of office Karlín. Nabídkové e-maily budou zasílány maximálně dvakrát do měsíce a velikost jednotlivých e-mailových zpráv nepřekročí 50kB. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoli zrušit na e-mailové adrese: info@oookarlin.cz.

II. Vymezení pojmů

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – (i) kupujícím může být spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Příjemce zboží – je jím buď přímo kupující, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zbožím – se rozumí zboží nabízené a dodávané Prodávající v souladu s jejím předmětem podnikání. Jedná se zejména nátěry pro ochranu a údržbu dřeva. Specifikace objednaného Zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na Objednávce a daňovém dokladu (faktuře).

III. Objednávka zboží

 1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  a. Prostřednictvím webového rozhraní obchodu Prodávajícího;
  b. Elektronickou poštou na adrese info@oookarlin.cz;
  c. Osobně v provozovně Prodávajícího;
 2. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.
 4. Kupující může zboží zakoupit dále osobně v kamenné prodejně prodávajícího, jejíž adresa je uvedena na internetových stránkách www.oookarlin.cz.
 5. Skladová dostupnost zobrazená u zboží je pouze informativní a váže se k zobrazenému datu a hodině poslední aktualizace stavu zásob. Stav zboží „skladem“ vyjadřuje, že v okamžiku aktualizace stavu zásob je na skladě alespoň jeden kus zboží. V případě, že objednané zboží není skladem, informuje Prodávající Kupujícího o této skutečnosti a dohodne s ním reálný termín dodání.
 6. Bezpečnostní listy a certifikáty k výrobkům Annie Sloan najdete na webových stránkách: http://www.oookarlin.cz/annie-sloan-chalk-paint/co-je-chalk-paint/

Kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s bezpečnostními listy k výrobkům Chalk Paint. BL je k nahlédnutí na webových stránkách a jsou součástí všeobecných obchodních podmínek.

IV. Dodávka zboží

(mimo repasovaný nábytek)

 1. Osobní odběr

Objednávku lze vyzvednout si osobně po dohodě. Osobní odběr je vždy bez poplatku. Osobní odběr je třeba domluvit telefonicky předem.

 1. Doručení kurýrní službou

Poštovné a balné při platbě předem na účet je účtováno následovně:

balík do 3 kg – 107 Kč
balík nad 3 kg do 5 kg – 117 Kč
balík nad 5 kg do 10 kg – 129 Kč
balík nad 10 kg do 15 kg – 140 Kč
balík nad 15 kg do 25 kg – 145 Kč
nad 25 kg (max. 40 kg) – 165 Kč

 1. Doručení kurýrní službou s dobírkou

Poštovné a balné při platbě při předání kurýrem je účtováno následovně:

balík do 3 kg – 140 Kč
balík nad 3 kg do 5 kg – 150 Kč
balík nad 5 kg do 10 kg – 155 Kč
balík nad 10 kg do 15 kg – 180 Kč
balík nad 15 kg do 25 kg – 185 Kč
nad 25 kg (max. 40 kg) – 199 Kč

V. Cena a platební podmínky

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.oookarlin.cz (poštou bankovním převodem a při osobním odběru v hotovosti).

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny v CZK. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Nabídkové ceny uvedené na webové rozhraní obchodu jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a právo změny cen v důsledku výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Prodávající je povinen po uzavření Kupní smlouvy vyzvat bez zbytečného odkladu kupujícího k úhradě kupní ceny, příp. i k zaplacení nákladů na dodání zboží kupujícímu. Kupní cena včetně daně z přidané hodnoty je vždy vyznačena pro koupené zboží na daňovém dokladu (faktuře) vystaveném prodávajícím. Kupující obdrží řádný daňový doklad (fakturu) při převzetí zboží.

Kupní cena, jakož i případné náklady na dodání zboží kupujícímu musí být vždy uhrazeny v plném rozsahu před předáním zboží kupujícímu.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno, či výrobek vykazuje vady.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
 3. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, může tak učinit písemnou formou na e-mail: info@oookarlin.czpředmět: storno od smlouvy číslo …. a to ve lhůtě 14 dnů, nebo může odstoupit od smlouvy tak, že ve lhůtě 14 dnů odešle do kamenné prodejny písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní, včetně příslušenství a zboží ani žádná jeho část nesmí být fyzicky či povrchově poškozena ani použita. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě poškození zboží dopravcem nebo v případě nedostatečného zabalení zásilky Kupujícím, Kupující nemá nárok na proplacení za poškozené zboží. V případě, že je zboží v pořádku, peníze budou vráceny Kupujícímu na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést) a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky. V případě vrácení zboží bude částka snížena o přepravní náklady (neplatí pro reklamace!).
 4. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 14 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil – viz. čl. V. odst. 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s navrácením zbožím, a to především ceny za dopravu a balné. V souladu s informováním spotřebitele prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupit od smlouvy, před tím než spotřebitel učinil závaznou nabídku.
 6. Storno objednávky můžete provést do 12 hodin od odeslání závazné objednávky. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy Kupující nemá, v případě smluv: na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

VII. Záruka za zboží a reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
 3. Je-li kupující spotřebitelem, platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které rychle podléhá zkáze či o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje záruční doba, jejíž délka je uvedena na obalu zboží.
 4. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 5. Reklamace zásilky je možná do 3 dnů od doručení, za předpokladu, že poškození nebylo zjevné při přebírání zásilky! Pokud je balík viditelně poškozen, nebo pokud je porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost.
 6. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).
 7. V případě renovovaného nábytku platí záruční doba stanovena zákonem. Kupující však musí přihlížet k přirozenému opotřebení již při prodeji, protože nábytek již byl používán často i několik let. Prodávající nemá přesnou informaci o délce předchozího užívání.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující, který je fyzickou osobou, odesláním Objednávky potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo jsou přesné a pravdivé. Zpracovávání uvedených osobních údajů se provádí na právním základě, kterým je zpracování osobních údajů nezbytných pro plnění Smlouvy, jejíž stranou je Kupující ve smyslu ustanovení čl. 6 bod 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (dále jen “GDPR”). Účelem zpracování osobních údajů je shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů Prodávajícím a jejich použití pro fakturační účely a další úkony spojené se zpracováním Objednávky nebo úkony spojené s poskytovanou Službou, včetně pozdější komunikace s Kupujícím (reklamace, odstoupení od smlouvy a pod.), Jako i pro potřeby vlastního marketingu Prodávajícího, pro účely nabízení Služeb, zasílání informací o produktech, a to i elektronickými prostředky (e-mail, sms, telemarketing). Kupující nese plnou odpovědnost za škody způsobené nesprávností nebo neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů.
 2. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje nad rozsah uvedený v bodě 13.1. těchto VOP a jejichž zpracování není slučitelné s právním základem uvedeném v bodě 13.1. těchto VOP, pouze na základě předchozího souhlasu poskytnutého Kupujícím dobrovolně a na předem stanovený účel, rozsah a dobu. Kupující má právo udělený souhlas kdykoli písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné dnem jeho doručení Prodávajícímu.
 3. Prodávající se zavazuje nevyužívat a neposkytovat osobní údaje mimo rozsah nutný ke zpracování Objednávky nebo dodání objednané Služby. Osobní údaje nejsou poskytovány žádným třetím osobám.
 4. Veškeré osobní údaje jsou chráněny ve smyslu platných právních předpisů, zejména Zákona o ochraně osobních údajů.
 5. Prodávající se zavazuje provést všechny kroky potřebné k co nejvyššímu zabezpečení osobních údajů
 6. Prodávající v souladu s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Kupujícímu jako dotyčné osobě následující informace:
  1. Identifikační údaje Prodávajícího: Valérie Boušková, 28. pluku 1011/14, Praha 10,101 00. Prodávajícího je možné kontaktovat na emailové adrese info@oookarlin.cz nebo telefonicky na čísle: 777 713 156
  2. Kontaktní údaje odpovědné osoby: Martin Cerha, emailová adresa info@oookarlin.cz,: 604 214 854.
  3. Účel, jakož i právní základ zpracování osobních údajů, je uveden v bodě 10.1. tohoto článku.
  4. Seznam osobních údajů je uveden v bodě 13.1. tohoto článku.
  5. Prodávající uchovává osobní údaje na dobu neurčitou.
  6. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů nebo právo na omezení osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů.
  7. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů. podle § 100 Zákona o ochraně osobních údajů.
  8. Poskytnutí osobních údajů uvedených v bodu 13.1. Kupujícím je potřebné pro uzavření smlouvy nebo poskytnutí Služby.
 7. Informace o právech dotčené osoby – Kupujícího:
  Osoba poskytující osobní údaje (dotčená osoba – Kupující) má ve smyslu ustanovení čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR následující práva

  1. Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR: Subjekt údajů má právo získat od Prodávajícího potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají. Subjekt údajů má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím uvedených v bodě 13.8.
  2. Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účel zpracování osobních údajů má dotčená osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů.
  3. Právo na výmaz osobních údajů podle čl 17 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, pokud dotyčná osoba uplatnila právo na výmaz, pokud:
   • – osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovány,
   • – dotyčná osoba odvolá souhlas, na jehož základě se zpracování osobních údajů provádí, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
   • – dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů nebo subjekt údajů zpochybňuje zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje se zpracovávají nezákonně, je důvodem pro výmaz splnění povinnosti podle GDPR, Zákona o ochraně osobních údajů, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se osobní údaje získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  4. Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR: Dotyčná osoba má právo na to, aby Prodávající omezil zpracování osobních údajů, pokud:
   • – dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Prodávajícímu ověřit správnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití,
   • – Prodávající už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Prodávajícího převažují nad oprávněnými důvody dotyčné osoby.
   • – Dotčenou osobu, jejíž zpracování osobních údajů se omezí, je Prodávající povinen informovat před tím, než bude omezení zpracování osobních údajů zrušeny.
  5. Na základě čl. 19 GDPR je Prodávající v případě, pokud to dotyčná osoba požaduje, povinen informovat dotčenou osobu o příjemcích, kterým oznámil opravu osobních údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů.
  6. Právo na přenositelnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla Prodávajícímu, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovateli.
  7. Právo namítnout zpracování osobních údajů podle čl. 21 GDPR: Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace prováděny na právním základě z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu, že zpracování je nezbytné pro účel oprávněných zájmů Prodávajícího nebo třetí strany, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Prodávající nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody pro uplatnění právního nároku. Dotyčná osoba má právo vznést zpracovávání osobních údajů, které se jí týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem.
  8. Na základě čl. 22 GDPR má dotyčná osoba právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji obdobně významně ovlivňují.
  9. Na základě čl. 34 GDPR má dotyčná osoba právo, aby jí Prodávající bez zbytečného odkladu oznámil porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva fyzické osoby.
 8. Poskytnutí informací dotyčné osobě
  1. Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě na její žádost informace podle čl. 13 GDPR a oznámení podle čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR, které se týkají zpracovávání jejích osobních údajů. Informace je povinen poskytnout v listinné podobě nebo elektronické podobě, zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to požádá dotčená osoba, informace může Prodávající poskytnout i ústně, pokud dotyčná osoba prokáže svou totožnost jiným způsobem. Prodávající je při uplatňování práv podle čl. 15 až 22 GDPR povinen poskytnout dotčené osobě součinnost.
  2. Prodávající je povinen poskytnout dotčené osobě informace podle bodu 1 do jednoho měsíce od doručení žádosti. Uvedenou lhůtu může Prodávající v odůvodněných případech s ohledem na komplexnost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, a to i opakovaně. Prodávající je povinen informovat o každém takovém prodloužení dotčenou osobu do jednoho měsíce od doručení žádosti spolu s důvody prodloužení lhůty.
  3. Informace podle bodu 1 poskytuje Prodávající bezplatně.
  4. Pokud je žádost dotyčné osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená zejména pro její opakující se povahu, Prodávající může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na oznámení nebo přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na uskutečnění požadovaného opatření nebo odmítnout jednat na základě žádosti.
 9. Omezení práv dotčené osoby
  K omezení práv dotčené osoby v souladu a podle čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochraně osobních údajů Prodávající informuje dotyčnou osobu, pokud tím není ohrožen účel omezení.
 10. Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodávající není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.

IX. Workshopy

Prodávající organizuje pro Kupujících různé kurzy renovace a malování nábytku. Registrace na Workshop je možná na webu oookarlin.cz. Registrace na Workshop je závaznou objednávkou služby. Zálohu platby za Workshop musí Kupující provést předem převodem na účet nejpozději pět (5) dnů před konáním Workshopu. Výzvu k úhradě s uvedením částky, variabilního symbolu a čísla účtu dostane Kupující v emailu potvrzujícím registraci na Workshop. V případě, že úhrada za Workshop nebude připsána na účet Prodávajícího alespoň čtyři (4) dny před plánovaným datem konání Workshopu, je Prodávající oprávněn rezervaci pro Kupujícího zrušit bez náhrady. Cena za Workshop je vždy uvedena u popisu Workshopu a je součástí objednávky.

Neúčast na Workshopu

Zrušení Workshopu ze strany Prodávajícího

Zrušení registrace na Workshop ze strany Prodávajícího

Pokyny k Workshopu

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou platné od 1.6.2018 do odvolání.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

 

Obchodní podmínky

Provozovatel internetového portálu www.oookarlin.cz je

Prodávající: Valerie Boušková, 28. pluku 1011/14, 101 00, Praha – Vršovice

IČ: 02887479